ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА WWW.TALANTINO.BG

И ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОКУПКИ НА СТОКИ ПРЕЗ НЕГО

 

Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между търговско дружество “ТАЛАНТИНО 20“ ООД (наричано за краткост по-нататък „Доставчик“), от една страна, и от друга страна – клиенти (наричани за краткост по-нататък „Потребители“) на интернет страница с домейн www.talantino.bg (наричана за краткост по-нататък „Сайт“).

С всяка регистрация на сайта, направена от потребител с цел извършване на поръчки по електронен път, същият декларира, че е прочел, разбира и приема настоящите Общи условия, по смисъла на член 16 от Закона за задълженията и договорите, респективно член 298 от Търговския закон.

 

I. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 1. Всяка поръчка от страна на регистриран потребител на сайта www.talantino.bg има силата на волеизявление за съгласие, сключване и изпълнение на договор за продажба от разстояние (наричан за краткост по-нататък „Договора“), по смисъла на член 48 и член 61 от Закона за защита на потребителя.
 2. Договорът се смята за сключен в град Пловдив.
 3. Доставчикът е търговско дружество с фирма “ТАЛАНТИНО 20“ ООД, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията
 4. Потребител е всяко:
 • юридическо лице, чрез свои законни или надлежно упълномощени представители;
 • пълнолетно физическо лице;
 • непълнолетно физическо лице, при спазване разпоредбите на Закона за лицата и семейството,което е сключило договор при условията и по реда на настоящите общи условия.

II. ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА, ЦЕНА ПО ДОГОВОРА

 1. Поръчки могат да се правят 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, включително през почивни дни и официални празници, след извършването на съответна първоначална регистрация от страна на потребителя.
 2. Първоначалната регистрация се прави еднократно, като за целта клиентът попълва намиращата се на сайта форма.

Данните, означени със звездичка, се попълват задължително.

Потребителят избира и въвежда потребителско име и парола, които ще ползва за идентификацията си при всяка поръчка.

След успешна първоначална регистрация, клиентът има възможност да променя въведените от него данни за телефон/електронен адрес за контакт и адрес за доставка.

 1. Клиентът може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки, тяхното количество и крайна цена. Оттам клиентът може да направи поръчката, да добави или да изтрие артикули от профила си, избирайки съответните за целта бутони.
 2. Поръчката се обработва при условията, посочени на сайта.

Обработената поръчка се доставя с куриерска услуга на адреса, посочен в поръчката и потвърден от потребителя. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, потребителят трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.

В случай, че на посочения в поръчката адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща и потребителят може да поиска по телефона за контакт, посочен на сайта, поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка.

Срокът за доставка зависи от момента на извършване на поръчката и е посочен на сайта на доставчика.

 1. Цената за всяка стока е посочена в сайта.

“ТАЛАНТИНО 20“ ООД запазва правото си да променя посочените цени.

 1. Цената за доставка на поръчана стока е посочена на сайта на доставчика, и се посочва отделно в документ при финализиране на поръчката си.

Цената за доставката е изцяло за сметка на клиента, освен ако друго е посочено на сайта на доставчика.

 1. Начинът на плащане се определя в сайта на доставчика и може да бъде чрез:
 • наложен платеж, като при получаване на доставяната стока дължимата сума за цената й се плаща на куриера;
 • еднократен свободен паричен превод по банковата сметка на доставчика.

Дължимото плащане следва да се извърши в срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на поръчаната стока, съгласно от настоящите Общи условия.

Плащането се счита за извършено, ако цялата дължима сума е получена от доставчика.

Цената за куриерската услуга се плаща отделно на куриера при получаване на доставената стока.

Ако потребител не е платил изцяло и в срок получена стока от доставчика, последният има право да откаже изпълнение на следващите поръчки до постъпване на цялата дължима сума.

 1. Предлаганите стоки отговарят на снимковите изображения намиращи се на сайта, като са възможни леки отклонения в резултат от заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от който клиентът извършва поръчката.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

 1. Доставчикът:
 • осигурява непрекъснато функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства, сървъри, компютри, операционни системи и други подобни;
 • предоставя съответната предвидена в действащото законодателство гаранция за всички предлагани на сайта стоки, който гаранционен срок започва да тече от датата на получаване и плащане на поръчаната стока. Поправка или замяна на стока в срока на гаранцията е безплатна при съответните законови правила и норми. Гаранцията не покрива щети, причинени от несъобразено със съответните правила и указания на производителя на стоката, както и при неправилно или недобросъвестно ползване, вкл. и причинени от действия на трети лица;
 • доставя поръчаната стока придружена с изискваните от закона необходими документи, като по реда на член 52 от Закона за защита на потребителя потвърждава пред потребителя и му предоставя в писмен вид следната информация: името на доставчика, служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби, правото на потребителя да се откаже от сключения договор, с условия и начин за упражняването на това право, данни за предоставените гаранции;
 • има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и да поставя всякакви рекламни форми за стоки и услуги в сайта, /както и по опаковките, в които се доставя поръчаната стока/, включително и такива, които препращат към други интернет сайтове, за чието ползване не носи отговорност;
 • не носи отговорност спрямо потребителите в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на “ТАЛАНТИНО 20“ ООД;
 • ако поръчана стока не е налична към момента на извършване на поръчката или до нейното изпращане, или възникне проблем с доставката й, “ТАЛАНТИНО 20“ ООД се задължава да възстанови на потребителя предварително платената цена до 30 (тридесет) дни след датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
 1. Потребителят:
 • може, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор и да върне поръчана стока в срок до 7 (седем) работни дни от датата на нейното получаване. За целта стоката трябва да е в оригинална си доставна опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Възстановяването от страна на „ТАЛАНТИНО 20“ ООД на сумата за върнатата стока се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ.
 • носи имуществена отговорност за щетите, причинени на доставчика, в резултат от неизпълнение на задълженията за запазване качеството и сигурността на стоката и нейното връщане при отказ от сключения договор;
 • по всяко време може да иска потребителския му акаунт на сайта да бъде изтрит, заедно с регистрираните към него данни. За тази цел той трябва да се свърже с представител на доставчика на посочения на сайта телефон за контакт;
 • няма право да предоставя на трети лица потребителското име и паролата, с които се е регистрирал на сайта, тъй като се счита за автор/титуляр на всяка отправена поръчка чрез сайта;
 • е длъжен да актуализира регистрационните си данни непосредствено след извършена промяна в тях;
 • няма право да извършва действия или допуска бездействия, които пречат или затрудняват нормалните функциониране на сайта и работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви други действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката, в т.ч.: SPAM, JUNK MAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни, за което носи съответните отговорности, предвидени в действащото законодателство;
 • е длъжен да предостави в хода на регистрацията правилни данни, както и разрешава “ТАЛАНТИНО 20“ ООД да проверява тяхната достоверност.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

Потребителят дава изрично съгласие на доставчика да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на потребителя – „бисквитки” (cookies), представляващи малки пакети информация във формата на електронни файлове, съдържащи компютърно генерирана случайна информация.

Целите на съхраняване и достъп до такава информация са следните:

 • идентификация на потребителя при влизане и използване в сайта;
 • достъп и промяна на лични данни и настройки при използването на сайта;
 • създаване, поддържане, преглед и архив на минали и текущи поръчки.
 1. Целите на обработването на информацията по предходната точка са следните:
 • предотвратяване на злоупотреби с идентификация на потребителя при влизане и използване на сайта;
 • подобряване на маркетинга на предлаганите стоки и предоставяни услуги, статистика на реализирани продажби, и др. под. чисто търговски цели;
 • анализ на функционалността на сайта относно времето за престояване на даден потребител в него.
 1. Доставчикът осигурява на потребителите възможност по всяко време да получат информация за съхраняваните в крайното устройство данни – „бисквитки” (cookies).

Доставчикът има право и на последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация в случай, че потребителят не е възразил.

 1. С оглед прилагането на настоящите общи условия потребителят предоставя своите лични данни, като доставчикът се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на потребителя.

Предоставените от потребителя лични данни и информация не се предоставят на трети лица, освен ако друго е предвидено в действащото законодателство.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между доставчик и потребител, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 1. При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите общи условия, страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от компетентния съд.
 2. Надзорни органи за спазване действащото законодателство, и правата и законните интереси, във връзка с ползването на сайта и отношенията между доставчик и потребител, са:
 • Комисия за защита на личните данни: София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 91-53-518, Eлектронна поща: kzld@cpdp.bg, и Интернет страница: www.cpdp.bg;
 • Комисия за защита на потребителите: Пловдив, кв. ”Кършияка”, ул. ”Васил Левски” № 50, Тел. (032) 63-17-78, гореща линия: 0700 111 22, и Интернет страница: www.kzp.bg;
 • Комисия за защита на конкуренцията: София, бул. „Витоша“ №18, Тел.: (02) 935-61-13, Факс: (02) 980-73-15, Eлектронна поща: cpcadmin@cpc.bg, и Интернет страница: www.cpc.bg.
 1. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по същия ред, като съответните утвърдени актуализации влизат в сила от предоставянето на достъп до тях на сайта на доставчика.

 

Настоящите общи условия на български език са утвърдени на 21.02.2020г. от Управителя на „ТАЛАНТИНО 20“ ООД, и влизат в сила от предоставянето на достъп до тях на сайта на доставчика.